26.9.08

പുകയുന്ന ജന്മം !!

അന്‍ബുമണി സാര്‍ കാണില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ.......

2 comments:

Rare Rose 26.9.08  

ആഹാ...കിടു പടം....പുകയിങ്ങോട്ടുമെത്തുന്ന പോലെ....

ശിവ 27.9.08  

അതെ ശരിക്കും പുകയുന്നു...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP