23.10.08

എന്‍റെ പൈതങ്ങളേ.....

നീണ്ട ഒരു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷം വീണ്ടും വരവായി ഒരു തെയ്യക്കാലം.തുലാം പത്തുമുതല്‍ മലബാറിലെ കാവുകളും കഴകങ്ങളും തറവാടുകളും'' എന്‍റെ പൈതങ്ങളേ'' എന്ന വിളിയാല്‍ മുഖരിതമാകും. ചില കോഴികള്‍, വളര്‍ത്തപ്പെടുന്നവരുടെ നന്മക്കായി ബലി കൊടുക്കപ്പെടും!!!

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP