16.3.09

ലാസ്റ്റ് ബസ്സ് !

അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ബസ്സും പോയി .......!!!!!ലാസ്റ്റ് ബസ്സ് പോയാല്‍ പിന്നെ ബസ് ഉണ്ടാകുമോ? കാത്തിരുന്നു നോക്കാം ..........

2 comments:

Kavitha sheril 19.3.09  

ഇന്നി ഫസ്റ്റ് ബസ്സ് വരും......

പ്രൊമിത്യൂസ് 19.3.09  

നേരം ഏറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും...
പോയെന്ന് അറിഞിട്ടും
ഇല്ലെന്നു ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു
കാത്തുനില്‍പ്പ്...

അതാണല്ലോ സുഹൃത്തേ
എന്നും ജീവിതം...!!!!

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP