19.3.10

ഒരു തെയ്യം കൂടി

7 comments:

അശ്വതി233 19.3.10  

തെയ്യം-കമ്മാടത്തമ്മ

അപ്പു 19.3.10  

താങ്കളുടെ മറ്റു ചിത്രങ്ങളോളം പോന്ന ഒന്നല്ല്ല ഇത് എന്നാണെനിക്ക് തോന്നിയത്.

punyalan.net 19.3.10  

The angle is always been a great stregth in all your photos. but in this angle i felt much details of theyyam s face is lost which in return distribute attention on to other details. this is purely my personal view. if it was fairly lower angle it would have been excellent and you would have avoided the backdrop concrete. I always except exceptional ones from you. KEEP THE WORK ON. IT IS A GOOD ONE.

അപ്പു 19.3.10  

അതുതന്നെ. പുണ്യാളൻ മാഷ് പറഞ്ഞതുതന്നെ....

അശ്വതി233 19.3.10  

@appu ):

@punyalan--ur suggestion is valid and accepted well,let me point out few more things,This shot is clicked by 2.00pm,so light was so harsh,so lower angle was not good with my kid cam)),which i have tried n not happy with the result.I have been clickin theyyam for some time,and usually all work which i have seen also was tight frames,so Tried some different angle)) Ultimately I was in need of avoiding the crowd of people too,so that concrete was inevitable,me do agree that part is looking bit odd in this frame.
Am always feel happy to have critics from other talented people like u.So keep visiting the blog n criticise , thats the only way to improve myself))

വീ കെ 19.3.10  

കൊള്ളാം...

പുള്ളിപ്പുലി 20.3.10  

ദെ കണ്ടാ ഈ ഒരു പോട്ടം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റി.

നന്ദിയുണ്ട് അശ്വതി അപ്പു പുണ്യാളൻ.

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP